Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
2. Modelovereenkomst: overeenkomst waarin de ene partij aan de andere dienst verleent tegen een van tevoren afgesproken tarief.
3. Opdrachtgever: degene die de opdracht verstrekt aan Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging.
4. Cliënt: bestaande en toekomstige cliënt(en), die een Indicatiestelling heeft/hebben of willen aanvragen.
5. Opdracht: de werkzaamheden die opdrachtgever aan Bureau Indicatiestelling
Wijkverpleging gevraagd heeft te verrichten.
6. Indicatiestelling: een recht of aanspraak op zorg in natura wat valt onder de Zorgverzekeringswet.
7. Zorgaanbieder: de onderneming die de uitvoering van de zorg verzorgt op basis van de gestelde indicatiestelling, in de vorm van Persoonlijke verzorging, Verpleging of Begeleiding. Dit kan in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) en Persoons Gebonden Budget (PGB) die geleverd kunnen worden door zowel niet – gecontracteerde als gecontracteerde zorgaanbieder.

Artikel 2: Werkingssfeer
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging, opdrachtgever en cliënt. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten die betrekking hebben op Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging, te leveren diensten.
3. Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig als deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen door Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging en de opdrachtgever.
5. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten modelovereenkomsten.

Artikel 3: Verplichtingen
1. Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging draagt zorg voor het voldoen aan wettelijke eisen, te weten de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
2. De partijen uitdrukkelijk noch beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW noch een fictieve dienstbetrekking tot stand wensen te laten komen en uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een modelovereenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW; dat het Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging uitdrukkelijk vrijstaat om ook voor derden werkzaam te zijn.
3. Bij Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging is een klachtenprocedure overeenkomstig met de Wkkgz van kracht. In het geval de cliënt klachten heeft over de uitvoering van de dienstverlening en deze niet in onderling overleg tussen Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging, cliënt en de opdrachtgever kunnen worden verholpen, dan zal de cliënt gebruik kunnen maken van de klachtenprocedure. De opdrachtgever beschikt over een klachtenreglement waarin nadere informatie over de behandeling van klachten is opgenomen. Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging verklaart het klachtenreglement voor wat betreft de behandeling van de klacht en ook het oordeel ter zake van de uitkomst van de klachtbehandeling van toepassing op opdrachten die onder deze Modelovereenkomst worden uitgevoerd.
4. Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging garandeert dat hij gekwalificeerd, bevoegd en bekwaam is om de dienst te kunnen verlenen.
5. Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging garandeert dat hij voldoet en blijft voldoen aan de beroepseisen ten aanzien van (bij)scholing, opleiding, deskundigheid en ervaring.

Artikel 4: Duur en uitvoering van de overeenkomst
1. Op Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging rust een inspanningsverplichting. Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging zal de werkzaamheden zorgvuldig en naar beste vermogen uitvoeren, maar staat niet in voor het bereiken van de beoogde resultaten.
2. De door Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging gestelde Indicatiestelling, geeft geen garantie op het krijgen van goedkeuring vanuit de zorgverzekering voor Zorg in natura, PGB of niet – gecontracteerde zorg. De voorwaarden en eisen vanuit de zorgverzekering zijn hierin bepalend. Doelmatigheid en medische noodzaak van de indicatiestelling gaat gepaard met de juiste registratie van de zorgverlening, dossier opbouw, inzet van de cliënt en inzet van het zorgteam op het gebied van zelfredzaamheid en resultaatgericht zorgverlening. De opdrachtgever blijft in dit kwestie eindverantwoordelijk.
3. Het staat Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging vrij om te bepalen wie zij inschakelt om door de opdrachtgever gevraagde werkzaamheden te verrichten, rekening houdend met de contractuele verplichtingen.

Artikel: 5 Vergoeding en betaling
1. Voor het verrichten van de opdracht ontvangt Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging een bedrag in euro’s inclusief eventuele heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
2. Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging zendt voor de verrichte werkzaamheden na afronding van de werkzaamheden een factuur naar de opdrachtgever. Binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum, is het vereist om de factuur te voldoen op de rekeningnummer van Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging.
3. Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging dient binnen 7 dagen na de verzending daarvan per e-mail aan Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt de opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen.
4. Als de opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan haar betalingsverplichting(en) heeft voldaan, zal Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging eerst een betalingsherinnering sturen. Na uitblijven van betaling hiervan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Bij uitblijven van betaling na de eerste betalingsherinnering, zal er 15% van het achterstallige bedrag door Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging erbij in rekening worden gebracht. Indien betaling daarna alsnog uitblijft zal Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging de facturatie overdragen aan een incassobureau of incassoadvocaat, en zullen alle verdere
(gerechtelijke) kosten die hieruit voortvloeien voor rekening komen van de opdrachtgever.
5. Als de opdrachtgever zich niet houdt aan haar betalingsverplichting, is Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging gerechtigd en zonder opgaaf van reden de werkzaamheden te staken.

Artikel 6: Informatie en privacy
1. De opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de modelovereenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3. Als de door de opdrachtgever verstrekte informatie onvolledig en/of onjuist is, is dit voor risico van de opdrachtgever en komen de extra werkzaamheden of kosten die hieruit kunnen voortvloeien voor haar rekening.
4. Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging zal per opdrachtgever en per cliënt een eigen dossier opstellen in de daarvoor bestemde en beveiligde omgeving.
5. Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging heeft een privacyverklaring dat toegankelijk is voor de cliënt en de opdrachtgever. Dit privacyverklaring is van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten die betrekking hebben op Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging, te leveren diensten en/of werkzaamheden, tenzij anders schriftelijke overeengekomen.
6. De privacyverklaring is terug te vinden op de website van Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging, www.bureau-indicatiestelling.nl. Indien gewenst door één van de partijen, kan Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging kosteloos een exemplaar per mail verzenden.
7. Alle eigendomsrechten en auteursrechten die voortvloeien uit de werkzaamheden die verricht zijn door Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging, berusten bij Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging verklaart in het bezit te zijn van – en garandeert dat een eventueel door hem ingeschakelde derde in het bezit is van – een voor de uit te voeren opdracht adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstand. Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging garandeert dat ter zake van deze verzekeringen afdoende dekking gewaarborgd zal blijven tijdens de opdracht en dat de premies tijdig en volledig worden betaald, dan wel erop toe te zien dat deze tijdig door de betrokken derde worden betaald.
2. Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt, als zover die schade rechtstreekse gevolg is voor opzet van bewuste en roekeloosheid van Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging.
3. Schades dienen direct na ontdekking daarvan, uiterlijk binnen 7 dagen, schriftelijk te worden gemeld bij Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging. Schades welke later gemeld worden dan 7 dagen na het ontstaan van de schade, komen ten laste van de opdrachtgever, en worden door Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging op geen enkele wijze aanvaard met betrekking tot aansprakelijkheid.

Artikel 8: Duur en beëindiging
1. De modelovereenkomst kan door ieder der partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij, gelet op de continuïteit van de zorg, een kortere opzegtermijn gerechtvaardigd is.
2. De modelovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden tussen partijen al dan niet met onmiddellijke ingang.
3. Iedere partij heeft verder het recht de modelovereenkomst en ook een (individuele) opdracht tussentijds per direct, als de andere partij in gebreke is van zijn contractuele verplichtingen.

Artikel 9: Overige bepalingen
1. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de modelovereenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk door partijen worden overeengekomen.
2. Als enige bepaling van de modelovereenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
3. De overeengekomen modelovereenkomst prevaleert bij eventuele tegenstrijdigheden boven een opdracht of een nadere modelovereenkomst, die in het kader van de uitvoering van de zorg in natura worden gesloten.

Artikel 10: Rechtskeuze en toepasselijke rechter
1. Op de modelovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen uit de modelovereenkomst voortvloeien, zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.