Privacyverklaring Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging

In dit document wordt het in kaart gebracht hoe Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging omgaat met uw persoonlijke gegevens, die in het kader van de werkzaamheden zal ontvangen. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens heeft Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging de privacy hoog in het vaandel staan. Dit privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerking van persoonsgegevens van cliënten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. In de privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens er verwerkt zullen worden en waarvoor. Ook is hierin opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

1. Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor alle opdrachtgevers en cliënten waarbij Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging een prestatie levert volgens de overeengekomen modelovereenkomst. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer u ons website bezoekt, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of ik voor uw zorgaanbieder waarneem.

2. Uw persoonsgegevens
Om de opdracht uit te kunnen voeren die bij uw situatie past, zal er gesprekken plaatsvinden met de cliënt en de opdrachtgever. Deze gesprekken hebben betrekking op de gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de indicatiestelling, de geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen mogelijkheden. Daarnaast kan om andere persoonsgegevens worden gevraagd, waaronder: uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, bsn, zorgverzekeringsrelatienummer, contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres. Als u wordt behandeld, worden deze gegevens vastgelegd in uw medisch dossier.

3. Toestemming
Uw persoonsgegevens mogen niet zomaar worden verwerkt, hiervoor is er een legitieme grondslag voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de modelovereenkomst met de opdrachtgever. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Als u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen wij u niet van dienst zijn. Het verlenen van goede zorg valt of staat met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie. Bovendien zijn wij verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit, veiligheid, doel en rechtmatigheid van (toekomstige) zorg te waarborgen.

4. Zorgvuldige omgang met gegevens
De gegevens die wij van u ontvangen gaan wij zorgvuldig mee om. Wij hebben de technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Als opdrachtnemer hebben wij een beroepsgeheim, op grond waarvan in de basis niets mag worden doorgegeven aan derden. Daarnaast geven wij geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

5. Hoe worden de ontvangen gegevens gebruikt?
Wij gebruiken de gegevens van u om een beeld te vormen van uw gezondheidssituatie en om u zo goed mogelijk passend, doel en rechtmatig wijkverpleging te indiceren op basis van zorgverzekeringswet. De indicatiestelling zal ook verstrekt worden naar de zorgverzekeraar om machtiging te kunnen krijgen, zodat u zorgverlening kan krijgen van een niet – gecontracteerde zorgaanbieder of PGB houder. Bij gecontracteerde zorgaanbieders is er machtiging aanvraag niet nodig, maar steekproefsgewijs kan uw indicatiestelling wel opgevraagd worden door de zorgverzekeraar. U stemt in dat de zorgverzekeraar uw indicatiestelling mag inzien als u handtekening zet bij de indicatiestelling.

6. Aanvang van de zorg
Tijdens huisbezoek, moet u uw BSN-nummer opgeven. Wij moeten uw identiteitsbewijs controleren. Wij maken daarvan geen kopie of scan. Ook zullen wij vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder. Dit kunt u het beste voor het huisbezoek opsturen per mail of een kopie meegeven tijdens het huisbezoek.

7. Verwijzing
Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een (para)medici. Wij verstrekken enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze (para)medici. Indien u een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming voor het uitwisselen van persoonsgegevens.

8. Betaling
Wij gebruiken uw gegevens om de opdrachtgever, uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de overeengekomen dienstverlening. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de dienstverlening. Deze facturen bewaren wij voor de debiteurenadministratie. Als een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

9. Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens (of bij vermoedens) en dit voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. In sommige situaties moet een incident gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICTleverancier of een administratiekantoor. Indien deze derde zich kwalificeert als een verwerker, dan sluit ik een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

11. Hoe lang bewaar ik uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. Zorgaanbieders zijn op basis van de WGBO verplicht om medische dossiers 20 jaar te bewaren te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit (of indien dit in het belang is van een ander). Als deze termijn is verstreken zullen uw gegevens worden vernietigd. Voor gegevens waarop de WGBO niet van toepassing is, geldt in beginsel dat uw gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk tenzij voor deze gegevens een afwijkende wettelijke bewaartermijn geldt.

12. Wat zijn uw rechten?
Als cliënt of de opdrachtgever bepaalt u welke gegevens wij wel of niet van u ontvangen. De rechten waar u daarnaast aanspraak op kunt maken, zijn hieronder opgesomd. Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, vragen wij u schriftelijk een verzoek in te dienen. Bovenaan het privacyverklaring vindt u onze contactgegevens. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

a) Recht op inzage en afschrift
U heeft het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt altijd om een afschrift van uw persoonsgegevens opvragen. Ik verstrek dit afschrift eenmalig kosteloos. Persoonlijke aantekeningen en gegevens van derden in het dossier vallen niet onder het inzagerecht.
b) Recht op correctie
Als u meent dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in ons administratie hebben verwerkt dan kunt u om correctie vragen. U kunt eveneens uw cliëntendossier aanvullen. Zorg er daarnaast voor dat u wijzigingen in uw situatie doorgeeft, zodat de gegevens actueel zijn.
c) Recht op verwijdering
Als u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in ons administratie bewaren dan kunt u ons schriftelijk verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zullen wij in de meeste gevallen voldoen. In bepaalde gevallen is verwijdering niet mogelijk. Gelet moet worden op het belang van een ander om de gegevens te bewaren of op de wettelijke voorschriften die zich tegen vernietiging verzetten.
d) Recht op beperking
Hierboven is aangegeven op welke wijze de van u ontvangen gegevens gebruik gemaakt zal worden. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, u wilt bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een specifieke organisatie doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Aan dit verzoek zal er gehoor aan worden gegeven, tenzij dit in geding staat van veiligheid cliënt of naasten. Als wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen dan informeer wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.
e) Overige rechten
U heeft ook het recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. Daarnaast heeft u ook het recht om op te vragen door wie en wanneer er bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem aan anderen beschikbaar is gesteld en wanneer er door anderen bepaalde informatie is ingezien of opgevraagd.

13. Elektronische communicatie

  • Website
    Als u het contactformulier op ons website invult of ons een e-mail stuurt dan worden de door u gestuurde gegevens bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
  • Websites van derden
    Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met ons website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat u van deze websites gebruik maakt.

14. Cookies
Op ons website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u mijn website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om ons website beter te laten functioneren en het gebruik van ons website te kunnen analyseren. Wanneer wij u op ons website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek, welke pagina’s bezocht zijn en foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

15. Wijziging van deze privacyverklaring
Bureau Indicatiestelling Wijkverpleging behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

16. Heeft u vragen of klachten?
Heeft u vragen over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact op met ons. Wij zullen ons best doen om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Als u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan dan is het wenselijk om eerst contact met ons op te nemen. Wij beloven u dat deze klacht naar uw tevredenheid aandacht zal krijgen. Mocht u van mening blijven, dat wij ondanks onze inspanning niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.